Leieboerforeningen Bergen


AKTUELLE SAKER
 

HJEM

BLI MEDLEM

OM OSS

SPØRSMÅL & SVAR

RAPPORTER

LENKER

 

 

 

Har du søkt om bostøtte?

Nytt i regelverket for 2006:
Nyere likningsopplysninger benyttes ved at fjorårets likning skal kunne legges til grunn ved utregningen av bostøtte, men tidligst fra og med 2. termin. Kravet om at boligen må være på over 40 kvm, fjernes for mottakere med attførings- eller rehabiliteringspenger, yrkesskadeerstatning, grunn- eller hjelpestønad, midlertidig uførepensjon og langvarig sosialhjelp som eneste inntektskilde.

Boutgiftstaket heves med kr 10 000 per år for alle mottakere i storbyene Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Tromsø, Drammen, Fredrikstad og Kristiansand.

Elektronisk søknad om bostøtte
Fra og med i år kan alle søke bostøtte elektronisk via internett. Dette kan gjøres ved å gå inn på internettadressen: www.altinn.no  Altinn er et nettsted der alle borgere skal få muligheten til å finne, fylle ut og levere skjemaer til offentlige etater.
 
Beregne bostøtte
Ved å klikke på lenken under får du opp en beregningsmodell for bostøtte. Merk at resultatet er en beregning og ikke et nøyaktig resultat eller løfte om bostøtte. Vi anbefaler alle om å søke. Bor du i by, har du større mulighet for denne støtteordningen, men det stilles noen krav.
Her er beregningsmodellen
 

Fremdeles dyrt å leie i byene. Vi kan glede oss over små endringer i leien.

Ny landsoversikt for husleier, ligger nå klar under våre statistikker. Byene Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø er tatt med i målingene. De andre byene og distriktene er også med på målingene. I Oslo har snitt leien går ned med 2.05%. Det som preger hovedstaden dette året var at 2 rom på over 40 kvm gikk opp med over 10%. Det er stort rift om 2 rom utleieboliger i byene.

 

I Bergen gikk også 2 rom på over 40 kvm opp med over 10%. Det samme kan en si om 3 rom på rundt 80 kvm. I Bergen gikk 4/5 rom ned i pris med hele 11.8%, det kan skyldes flere forhold. Mange leiegårder med større husrom blir bygget om, og seksjonering og salg kan ha en innvirkning. Ellers er det mange studenter som leier store boliger, men som blir bygget om til hybler.

 

I Trondheim var der en stor nedgang i pris på utleieboliger under 50 kvm. Bare 1 rom gikk opp i pris med 15.6% og det skyldes nok etterspørselen til studenter i den byen. Ellers i Trondheim så kan nye utleieboliger og byens fokus på boliger medvirke til leienedgangen.

 

Når det gjelder snitt kvm pris i byene er Oslo fremdeles den dyreste om en skal leie bolig. 1783 kr pr kvm er mye om en sammenligner med andre land og byer. Trondheim og Bergen er vårt inntrykk har sammenlignbare leier selv om landskapet og studentpresset er noe ulikt.

 

Gjengs leie har vi over flere år fulgt. Stort sett ligger gjengs leie langt lavere enn markedsleie og vi kan konkludere med at dette er to ulike leier. Der markedsleien går ned blir forskjellene mindre og der den går opp bli forskjellene større.

 

I distriktene så har husleiene økt mye det siste året, men da spesielt i små byer og tettsteder. Stavanger og Kristianssand har hatt en innvirkning på prisøkningen, men ikke mer enn 5%. Slik at prisutjevningen bli ca 20% i distriktene.

 

Nye husleier og kvm priser snart klare.

Hvert år legger vi ut husleieendringer fra hele landet og de største byen. Og i løpet av den neste uken har vi nye husleier, kvm priser og endringer klare. Vi kan denne gangen med sikkert si noe om gjengs leie og markedsleie. Vi kommer også med husleienivået mellom byene og en liten landsoversikt på husleie. Endringene er interessante og vi kan konkludere med hvilke utleieboliger som det er mest etterspørsel på. Dette fordi vi over flere år har målt husleiene ved den undersøkelsen som foreligger. Gjengs leie bygger på tidsubestemte leieavtaler og langtidskontrakter på over 3 år. Vi kan også si litt om hvor leieboere flest har langtidskontrakter og hvem. Følg med hos oss, det kommer mer.

 

Økte strømpriser - leieavtaler og inkludert strøm.

Vi får en rekke spørsmål om strømpriser for tiden og mange lurer på om utleier bare kan legge på strømprisen. Har du strøm inkludert i husleiene kan utleier ikke legge på leieprisen. Leieboer forplikter seg ikke til å tegne en ny avtale som er løpende av den årsak eller gå med på en endring i avtalen. Har en minusmåler eller betaler a - konto er det kun for forbruket en skal dekke og ikke andre beløp. Har en egen avtale med strøm leverandør må en betale det som kommer. Er det noe uklart om dette kan du melde deg inn og kontakte oss pr mail. post@leieboerportalen.no 

 

Renteøkning på 0.25% medfører ingen husleie oppgang.
Leieboere blir ikke rammet av rente oppgang. Utleier har ikke lov til å øke leien utover husleielovens regler som går på konsumprisindeks, ved endt leietid eller ved gjengs leie som er vært 3 år. Ikke gå med på økt husleie om utleier forsøker seg som følge av rente oppgang.

NOU rapport om husleieloven.

Leieboerforeningen Bergen har fått en rekke henvendelser fra leieboere som ikke trives med dagens lovgivning. Leder stig Høisæther deler mye av denne irritasjonen som leieboere blir utsatt for å sier at det er på tide med en ny gjennomgang av loven. Det å slippe å måtte true en utleiere med rettssak og sitte på advokatkontorer for å presse utleier fører bare til at en blir uønsket som leieboer. Tvisteløsningene er upraktiske og for dårlig for partene. Leieboerne tapte på de vesentligste punktene under den politiske behandlingen. Det var kun juridiske eksperter og utleierne som gnikket seg i hendene for her fikk disse i både pose og sekk. Advokat salærer, rettssaker og høye husleier.


Leder i leieboerforeningen, Stig Høisæther er imot politisk styring av hvor innvandrere skal få lov til å bosette seg.

Det var på TV2 og i NRK at vi fikk en forståelse av at en fra politisk hold ønsket å styre / bestemme hvor de med innvandrer bakgrunn skal få lov til å bosette seg i Norge. En ønsker å ta friheten i fra de med fremmed språklig bakgrunn, retten til å velge hvor i Oslo eller i Bergen en skal få lov til å bosette seg og kaller det for integrering. Skal en sette språk kunnskaper opp imot  hvor en skal få lov til å bosette seg? Alle må ha en rett til å velge hvor en ønsker å bo og friheten til å velge! Dette må også gjelde innvandrere!

 

- Må låne til Mat og Husleie.

Etter at overgangsstønaden ble redusert fra 10 til 3 år har mange alene foreldre blitt fattige. En mor til egne barn måtte låne penger til husleie og mat og har ikke råd til å kjøpe julepresanger til sine barn. 132 000 mottar sosialhjelp og opp imot 19 000 er aleneforeldre.

 

Leder Stig Høisæther ekspert kommentator for leieboere.

TV2 nettavisen sine forbrukersider har opprettet ekspertpanel der vår leder i leieboerforeningen, Stig Høisæther er med. Han skal hjelpe leieboere med ulike spørsmål i forbruker saker.

 

Leieboer i Oslo fikk gratis husleie pga den gamle husleiereguleringsloven.

Leieboerforeningen i Oslo sin advokat Knut Helland-Hansen har klart å vinne en sak i Oslo. Dette er et bevis på hvor mye bedre leieboerne var stilt med husleienemnda og den gamle husleie- reguleringsloven. Problemet er at dette gjelder ikke for Bergen, så der gjør leieboerforeningen i Oslo sin advokat en feil. Bergen har ikke noe husleienemnd slik Oslo har. Men dommen er samtidig genial i seg selv og vi håper at lovgiverne på stortinget får øynene opp for en husleiereguleringslov som også gjelder Bergen. Ellers kan det fremstilles som om Leieboerforeningen i Oslo er identisk foreninger med oss i Bergen, det kan være feil nr 2 i saken.
Les mer her.

Så langt betaler deler av leieboerne høyere husleie enn månedlige avdrag for å eie samme boligen. I Bergen sliter utleierne med å få de husleiene som dekker pris oppgang på bolig. De boligsøkende nekter å betale mer og helst mindre enn om en eiet boligen. Dette er en positiv utvikling at de boligsøkende er prisbeviste. Bergen kommer bra ut enn de andre større byene.

Leieboerforeningen Bergen sitt innspill til Soria Moria forhandlingene.Leieboerforeningen Bergen har oversendt de 3 forhandlingspartene et forslag til en bedre leiebolig politikk. Vi forventer etter de 3 partier program en forbedring. Vi ønsker ikke kommersielle utleieboliger velkommen og et sertifiserings system på utleieboliger. En ny form for regulering av husleiene.  

Pressemeldinger
Leieboerforeningen Bergen ønsker å påvirke og sende den nye regjeringen forslag til en ny og bedre boligpolitikk. Da med tanke på leiesektoren som omhandler ca 500 000 utleieboliger og hvor i overkant av 1 million mennesker har sitt hjem. Det å leie sitt hjem er en boform som vi mener er en nødvendighet på lik linje med det å eie sitt hjem.

Vi ønsker gjerne å komme på møter med regjeringspartnerne om det er ønskelig for å utdype våre forslag og innspill. Vi hilser velkommen satsing på å bygge ikke kommersielle utleieboliger og de positive linjene som finnes i regjeringspartiene egne program. Vi legger ved vår boligpolitiske plattform og håper at dere kan ta med dette som et forslag til en bedre boligpolitikk. Vårt forslag er å regulere husleiene i pressområdene, de største byene og bygge ikke kommersielle boliger som et alternativ til å få ned husleiene hvor husleiene er presset.

Ny husleiemåling fra August 2004 til August 2005. Utleierne har ikke grunnlag for å legge på mer enn det som fremkommer her på målingen.

Vi har hentet inn leiepriser fra flere store utleie firma i byene og fått inn en mengde opplysninger om hva leieboerne betaler i husleie i de største byene, samt distrikter og små byer. Målingen omfatter bort imot 8000 innkomne skjema og diverse leiepriser hos bygårder i byene. Gjengsleier ligger lavere enn markedsleien. Markedsleien har økt med 5.1% her i landet, mens en kan si mindre om gjengs leie som ligger i ro. Denne prisdrivende boligpolitikken skaper fattigdom.

Oslo Kommunale Leieboer Organisasjon har valgt en ny kvinnelig leder. Iren Magnussen er den nye leieboer kjempen i Oslo. Hun har klare mål for å bedre de kommunale leieboeres rettigheter i Oslo. Hun oppfordrer de kommunale leieboerne til å stå i sammen og melde seg inn i organisasjonen.

Oslo, europas dyreste by og blant de ti dyreste i verden.The economist har regnet ut at Oslo er blant de ti dyreste byene å bo i  verden. Om en hadde tatt med de 3 største byene i Norge hadde disse havnet blant de 15 - 20 dyreste. Her regner en inn husleie nivået med andre primære kostnader. Det legges spesielt vekt på husleienivået som også skaper fattigdom i landet.

Boligaksjonen har okkupert det siste huset i Jonsvollsgaten. Igjen er det hos samme eiendomsmagnaten som forrige gang. Kl 06 i morges brøt de seg inn i det grønne huset som tidligere var en sykkel forretning. 1 juni er blitt boligokkupantens dag og der okkuperes hus i flere byer. Okkupantene har nå fått strøm og satt inn ovner. De er klare til å overnatte i huset som er den siste skanse etter det tidligere Jonsvolls kvarteret. Holgersen beretter til Leieboerforeningen at han forventer at hus ikke skal stå tomme og at det på parkeringplassen blir bygd boliger.

Leieboerforeningen i Oslo har valgt Tore Hansen som ny leder. Hele styret i Bergensforeningen gratulerer og ønsker Tore Hansen til lykke og håper han lyktes i det han gjør for hovedstadens leieboere. Tore Hansen har en bred erfaring politisk og har en god ballast da han har vært med i Leieboerforeningen siden 1999.

Under høringen protesterte Leieboerforeningen Bergen på denne nye loven og snart trer den i kraft. Styrene får kun saker som går på ytre utbedringer, mens andelseier står mer ansvarlig for indre vedlikehold. Husleiene forsvinner og betegnelsen felleskostnader innføres. 


Hellevang har vært leder i Osloforeningen i 5 år og overlater lederstillingen til nye i styret. Han refser norsk leieboligpolitikk og viser glede over vennskapet han har oppnådd med andre ledere og leieboerforeninger.

Det er sannelig ikke hverdags at bolig okkupanter vinner frem i retten. Det kan tyde på at retten mener at en ikke skal bøtelegge boligokkupanter. Dette er en slående dom som kunne ha vært bedre også, men gir samtidig mot til de som har preget boligpolitikken.

Det har vært mange oppslag i mediene og gårdeierne har ikke vært flinke nok til å tilby leieboerne store nok boss konteinere. Det flyter over og nå har politikerne reagert. Leieboerforeningens Stig Høisæther ønsker dette tiltaket velkommen. Hvordan dette skal fungere i praksis gjenstår å se.

Okkupantene fra Jonsvollsgaten står nå for tingretten i Bergen. Disse har på sin egen politiske overbevisning aksjonert imot en av byens "hushaier". Dom i saken ventes mandag.
 

Depositum og forskuddsleie
Forskuddsleie skal tilsvare kun 1 - en mnd husleie. Det vil si at er det avtalt kr 4500 i husleie skal forskuddsleien være tilsvarende. Forskuddsleie skal plasseres på husleiekontoen og kan brukes til betaling den siste mnd en leier. Forskuddsleie er ikke depositum.

Depositum skal plasseres på en særskilt konto i bank og er vanligvis fra 1- en månedsleie til 3 månedsleier. Banken vil da opprette en sperret konto mellom partene som skal signeres og utleier skal betale bank gebyret for opprettelsen.

Depositum er en sikkerhet for boligen en leier og for at husleie innbetalingen overholdes. Derfor kan det være lurt å ta bilder av boligen om der skulle oppstå en tvist som går på skader eller mangler som utleier vil kreve leieren for. Bilder før innflytting og utflytting. Finner en skader på boligen før en flytter inn gjør utleier skriftlig oppmerksom på det og ta kopi. En skal se bort for alt som kan henstilles på slitasje og elde på utleiers eiendeler og bolig.

Om utleier holder tilbake eller nekter å betale ut depositum, skal leieboer skrive til banken og kreve ut hele beløpet, henvise til konto og husleielovens § 3-5. Be også om kopi av brevet banken sender utleier, for etter 30 dager kan leieren hente ut pengene så sant utleier ikke har tatt ut rettslige skritt, hos forliksrådet eller husleietvisteutvalget. Om der oppstår problemer i forhold til dette kan en betale medlemskap og sende oss en mail for å få hjelp: post@leieboerportalen.no  eller telefon 55 31 65 00.

 

 

 

Copyright ©2004 Leieboerforeningen Bergen
Designet og tilrettelagt av
Anne Pedersen
Leieboerportalen - Artikler og aktuelle saker