Leieboerforeningen Bergen

bOLIGPOLITISK PLATTFORM.

HJEM

BLI MEDLEM

OM OSS

SPØRSMÅL & SVAR

BOLIGPOLITISK PLATTFORM.

HVA GJØR VI?

 

 

Vår bolig politiske plattform 2015.

Bolig politisk plattform, hovedmål og del mål.

Vårt formål. - Hovedmål. - Delmål kommunale utleieboliger.
Bolig politisk strategi. - Miljøvennlige bo alternativer. - Studentboliger.
Økt bo trygghet. - Husleietvisteutvalget. - Velfungerende bomiljø.
Innvandreres bo rett. - Ulike bolig behov.

Vårt Formål.
Leieboerforeningen Bergen er en partipolitisk uavhengig
interesseorganisasjon for leieboere der ingen av våre medlemmer er
utleiere. Foreningen skal arbeide for å få innført en bærekraftig, god
og helhetlig boligpolitikk som sikrer leieboerne en trygg og rimelig,
god bolig. Vår mål er å øke antallet utleie boliger i Norge og gi hver
enkelt leieboer en ubetinget rett til å velge mellom de ulike
boformer. Vi fremmer at enhver boligsøker, kulturell bakgrunn,
sosial status, innvandrere og fremmed språklige en rett til å velge
hvor de vil bosette seg i nasjonen. Foreningen er landsdekkende med hele nasjonen som arbeidsfelt.


Boligpolitiske mål.


Hovedmål
Alle skal ha rett til trygge leieforhold i et godt bomiljø, til en rimelig leie til god nøktern standard.

Del mål.
* å Styrke det offentlige engasjement på utleie sektoren.
* En økt satsing hos kommunene i samarbeid med Husbanken til å bygge flere rimelige utleieboliger.
* Et mangfold av utleieboliger i et marked med for mye eie boliger.
* En styrket og bedre boligpolitikken for landets leieboere.
* En ny og bedre bostøtte som når flere leieboere.
* Øke andelen nye bo alternativer som økologisk boliger og brukerstyrte utleieboliger.
*Likestille lovgivningen mellom kommunal og privat utleie av boliger.
*Øke muligheten for at flere kan gå fra leie til eie med hjelp av husleie og senere startlån.

Del mål ordinære kommunale utleieboliger.


 • Alle kommunale utleieboliger skal være allment tilgjengelig for boligsøkende ungdom, eldre, uføre, enslige mødre og til samtlige enslige som har en inntekt på under kr 500 000 brutto i året til en kostnads basert husleie.

 • Det må legges til rette for at andelen leiegårder som leies ut av kommunene økes betraktelig i stor byene. Når det offentlige bygger et stort antall utleieboliger kan det stimuleres til at husleiene på det private markedet går ned.

 • Kommunale leieforhold bør ellers ha like rettigheter som for vanlige utleieforhold med tids ubestemte leieavtaler for alle over 50 år, uføre og pensjonister.

 • Styrke de kommunale bomiljøene ved at boligene fordeles etter de behov den enkelte søker har, der man ikke mikser beboere som ikke har bo evne til å bo i samme oppgang/område med de som har bo evne. Videre at rusavhengige leieboere får sterkere og bedre oppfølging slik at dere behov blir dekkende med miljøarbeidere, helse arbeidere og primær mulighet til å søke rusbehandling.

 •  At de kommunal beboerne får en styrket innflytelse og rett på lokaliteter til sosialutfoldelse og skape det gode inkluderende naboskap. Et hvert kommunalt bo område bør få et eget kultursenter der integrering og samhold står i fokus.

 • Kommunene skal ikke kunne ta ut økonomisk utbytte til kommune kassen fra husleiene, ei heller kunne selge en eneste kommunal bolig så fremt det er kø av søkere. Vi ber om at alt overskudd går til profesjonelt vedlikehold og bygging av nye utleieboliger.

 • Vi fremmer et forslag der leieboere med ulike behov omplasseres fremfor å bli kastet ut. Kommunene skal ikke ha rett til å kaste ut leieboere, men kun omplassere disse så snart en annen bolig er tilgjengelig. Det er dårlig økonomi å sende ut leieboere med karantene for å bo på døgn leie på hospitser. Det offentlige gir ut trygd, de tar husleier og de gir ut bostøtte, vi etter spør det økonomiske aspekter om hvordan det offentlige systemet skal fungere overfor fattige mennesker med lan inntekt.


Bolig politisk strategi


 • Landet har behov for en vesentlig økt andel av almene utleieboliger til en god nøktern standard. Det må legges til rette for at det offentlige satser på en større andel utleieboliger som er priset lavt. Vi ber om innføring av kostnads basert leie ved å innføre ikke kommersielle boliger i offentlig og privat regi blant profesjonelle utleiere.
  Dette vil igjen medvirke til at fattigdommen går ned igjennom en fordeling av leieboliger unntatt fra markedet. Danmark har en slik modell og kan være til gunst for de med lavere inntekter.

 • Det må innføres særskilte tiltak for unge og økonomisk vanskeligstilte på boligmarkedet, dette ved å sette fart på byggingen av rimelige almene ungdomsboliger.

 • Skatte- og avgiftspolitikken må ha som utgangspunkt at det bør være likeverdighet mellom å eie og å leie bolig ved at leieboerne får lik rett på skattefradrag som ved boliglån og eieformen.

 • Leieboere må gis økt med bestemmelse og trygghet i leiegårder med flere enn 4 beboere. Utleieren må sørge for at leieboerne har rett på en representant. Det er viktig at utleiere medvirker og forplikter seg til å gi leieboerne representasjon. Lovgivningen bør styrkes på dette området, da det er lite praktisert.

 • Boligkooperasjonen og studentsamskipnadene bør stimuleres til å bygge ikke kommersielle utleieboliger i byer og tettsteder. Dette igjennom tilskudd fra husbanken og i samarbeid med kommunene. Vi ser på det som viktig at kun bestemte aktører kan tildele almene boliger.
  Økt satsing på miljøvennlige bo alternativer.

 • Leieboerforeningen mener at der bør legges til rette for at der satses mer på miljøvennlige utleieboliger, der oppvarming reguleres til miljøvennlige tiltak i de større byene. Ved og koksovner kan byttes ut med mer effektive og miljøvennlige ovner.

 • Den etablerte utleiemassen bør opp justeres til å følge tiden miljø krav, slik at både inne klima og ute klima medfører at færre blir sjuke og får helse problemer. Lovgivningen må styrkes slik at helsefarlige utleieboliger ikke forekommer slik vi ser i dag.

 •  Husbanken bør ha en rolle i denne sammenheng for å styrke miljø faktoren overfor den etablerte utleiesektoren i de større byene.


Studentboliger.


 • Det må utarbeides en opptrappingsplan for bygging av flere studentboliger med sikte på å dekke behovet for denne type boliger i løpet av de neste 10 år - 20 år. Vi foreslår at i hver student by bygges der minst 1000 studentboliger. Målet er 100% dekning til enhver student der bolig følger studieplass.

 • Samskipnadenes utleieboliger til studenter må være en del av en almen utleiesektor. Basert på en kostnads basert husleie som er rimelige for studenter flest. Disse boligene bør bli mer bruker styrte og en bør legge til rette for at studentene selv kan få en bedre innflytelse på tildeling av disseboligene.

 • Rimelige studentboliger vil minske presset på større studielån og gi studentene mer rom for å studere enn å jobbe mer. Mange studenter betale dyrt i husleie og må jobbe ved siden av tunge studier, dette må bedres for den enkelte student.

 •  Det må stimuleres til at en ikke sentraliserer byggingen av studentboliger for mye. Studentboligene bør ligge innenfor 10 minutters reise med kollektive fremkomstmidler, 6 km gang avstand, eller 15 - 20 minutters sykkel avstand.

 •  Der må legges til rette for å bygge et mangfold av ulike bolig alternativer til studenter. Familie boliger, hybler og kollektiver som er brukerstyrte. Boligene bør ikke ha en fortrinnsrett til å bli bygget sentrumsnært, men innenfor 10 minutter med buss, sykkel eller i gangavstand.
  Økt bo trygget for leieboere.

 • Fjerne de tidsbestemte leieforholdene ved å gi samtlige en ubetinget rett til å leie på ubestemt tid. Det må være særskilte forhold og meget tungtveiende årsaker til å begrense leietiden. Det er kun i de boforholdene der leieren selv skriftlig ønsker det etter eget ønske og med saklig grunn kan leie tidsbestemt , der det ikke er påtvunget av utleier.

 •  Tidsbegrensning på leietid skaper utrygghet og er til for å skape større etterspørsel på leiesektoren ved at leierne må flytte mer, dette er prisdrivende i et av Europas minste leiemarkeder. Leieboerforeningen Bergen vil arbeide for at 3 års leietid utvides til 5 år eller fjernes til tids ubestemte leieavtaler.

 • Vi ønsker at brå utkastelser uten dom i tingretten stoppes og at alle saker av denne type skal ha en dom i tingretten før namsmannen kan iverksette utkastelser. NAV og andre offentlige instanser skal være varslet av utleier før retten til å varsle om utkastelse skal finne sted. Vi mener at NAV skal ha en rett til å etter betale manglende husleier så frem kravene kan dokumenteres av begge parter.
  Vi vil arbeide for at alle uansett grunn får fri rettshjelp ved tvangsfravikelser av fylkesmannen, dette går på rettsikkerheten løs slik systemer er i dag der fylkesmannen systematisk nekter frirettshjelp i saker der husleien mangler. Det kan være flere årsaker til at husleien uteblir som ligger utenfor leiers årsak.
  Husleietvisteutvalget.

 • Husleietvisteutvalget har vist seg å være en enkel grei løsning for både leieboere og utleiere å søke løst de husleietvister som måtte oppstå før under og etter et leieforhold. Dette er et godt lavterskel tilbud som koster kun et rettsgebyr å bruke. HTU bygger på tvistemålsloven og husleieloven. Vi hjelper alle leieboere og bistår disse i HTU enten ved advokat hjelp, ved at vi bistår eller leieboerne selv går til HTU.

 • Leieboerforeningen ser at denne tvisteordningen bør utvides til å gjelde alle fylker og større byer. Ordningen bør være landsdekkende innen 2018, der alle leieboerforeninger lokale og nasjonale er representert i sammen med utleier organisasjonene.


Det gode velfungerende bo miljø.


 • Et godt bo miljø skapes ved inkludering, integrering og ved felles sosiale mål. Beboerne bør settes i sentrum når et god bomiljø skal skapes. Det er ofte det enkle der alle likestilles og hvor alle blir hørt en klarer å skape et velfungerende bo miljø. Dette igjennom en demokratisk vurdering blant beboerne. La beboerne selv finne sin måte å løse og bygge bomiljøet opp i fellesskap ved demokratiske valg.

 • Ved utleie av bolig er husvertens rolle en viktig faktor ved å skape en god tone med leieboere. Leieboere er ikke en vare eller bare en som betaler sin husleie. En leieboer er en person eller flere personer som har et behov for kunne skape et godt bo miljø i relasjon med andre og utleier. Der det ikke er tyngende å snakke eller ta opp ulike saker og hvor en kan ha sosial hygge mellom leieboere, andre og utleier er et hovedmål.

 • Det gode bo miljø skaper gode leieboere og husverter som er fornøyde og hvor partene trives i et velfungerende bo miljø. I byene hvor en har større leiegårder og hvor der bor studenter så har også disse et behov for et godt bomiljø. Unge mennesker som leier og bor tett i sammen er ofte kjente fra før en leiet. Men også ukjente kan flytte inn og her må flertallet tilpasse seg hverandre. Det vi registrerer er at utad så trives de ynge leieboerne med høymusikk og har sine sosiale sammenkomster i helgene. I noen grad går dette bra, men i noen tilfeller så plager en andre naboer med for mye støy og festing. Det er ikke forbudt å ha fest en gang i blant men ikke ofte og mye slik at ikke andre studenter og naboer sliter med å få sove. Dette må bedres ved en god nabo holdnings kampanje som vi i Leieboerforeningen har lykkes med flere plasser.

 • I større leiegårder med mange utleieboliger kan det være at rus avhengige flytter inn. Om disse ikke har den nødvendige bo evne vil det skape et dårlig bo miljø. Naboer plages med bråk, folk inn og ut nattens tid, høy musikk og fare for represalier når en forsøker å klage. Dette forekommer i byene, i kommunale leiegårder og hos profesjonelle utleiere som har et stort antall utleie enheter. De rus avhengige skal også har rett til å kunne ha et hjem. Derfor fremmer vi at der satses på bo trening for rusavhengige hvor de lærer å bo, å leve med naboer og utleier på en god trygg måte.


Innvandreres rett til å bosette seg.


 • Husleieloven må styrkes i forhold til at innvandrere skal ha en lik rett til å leie bolig hvor de selv ønsker. Kommunene må legge til rett for at bolig produksjonen styrkes i byene på lik linje med boligbygging ellers.

 • Innvandrere skal ikke stigmatiseres eller selekteres på grunn av språk vansker, kulturell bakgrunn eller deres levesett. Ei heller politisk eller religiøse oppfatninger skal grunnes en politisk spredning av innvandrere.
  Ferdig sonede fanger og boligsøkere med ulike behov.

 • Vi fremmer at en ny å bedre boligpolitikk for de som har gjort opp sin straff. Dette ved at disse fritt kan få velge hvilken kommune de ønsker å bosette seg. Kommunene bør få en utvidet rolle der de kommer inn på forkant av løslatelsen med tilbud om bolig.

 • Ettervern og inkludering er viktig for at de som har gjort opp sine straff skal kunne finne tilbake til et samfunn som for denne gruppen er velfungerende. De ulike behovene må dekkes og tilrettelegges.

 • Kommunene må også få et særskilt pålegg om å bygge boliger til psykiatrien og for de som har behov for ettervern eller bo trening. Denne gruppen må for sine behov dekket ved å legge til rette for tilpassede boliger og boformer. Der bør bygges flere boliger hvor der gis varig vern for leieboere med mental helseoppfølging, hvor de kan bo tryggere.

  Leieboerforeningen Bergen
  Endret oktober 2015.

 

 

Copyright ©2004 Leieboerforeningen Bergen
Designet og tilrettelagt av
Anne Pedersen