spørsmål og svar
 

HJEM

BLI MEDLEM

OM OSS

AKTUELLE SAKER

RAPPORTER

LENKER


 

 

Hva bidrar Leieboerforeningene med og hva er formålet?

Vårt virke er å bidra med å gi råd og god veiledning i alle typer bolig spørsmål, husleietvister og boligpolitiske spørsmål. Vi er landsdekkende og når hele nasjonen og får medlemmer fra hele nasjonen. Vi er medlemsbaserte organisasjoner og mer enn 70% av medlemsmassen er fylket og byen hvor leieboerforeningen er plassert.

Derfor er lokalisering og aktivt bidra der leieboere bor svært vitkig både for medlemmene og foreningenes virke. Vi bidrar der det ikke finnes leieboerforeninger fra før, slik at denne type foreninger får blomstre og kunne utvikle sitt virke.

Innboforsikring.
Alle som leier bolig bør tegne innboforsikring. Det vil være en stor sikkerhet for leietaker ved økonomsik tap i forbindelse med brann, ulykker og annet. Innboforsikring er absolutt fordelaktig å ha også i forhold til rettshjelpsdekning i husleietvister. Innboforsikring kan du få hos din bankforbindelse, hos forsikringselskap eller hos fagforeninger og andre organiajoner med en slik ordning.

Medlemskap i Leieboerforeningen, hva kan dere bidra med?

Medlemskap hos oss fra kr 250.- til kr 400.- for et helt år. Vi hjelper alle i hele landet via mail, telefon, skype, brev forsendelser og oppmøte ved vårt kontor. Vi hjelper med alle type boligspørsmål, husleierett og som angår ditt leieforhold. Vi bidrar med råd og løsninger på spørsmål om depositum, husleie, feil og mangler, oppsigelser, vedlikehold og fremleie.

Det ved å hjelpe med å sette opp brev til utleier med tanke på å finne en løsning på spørsmål og krav som reises i og etter leietiden. Utover dette har vi visuell kontakt med leiere via skype og via telefon for de som bor i andre byer og fylker. Våre tilleggstjenester er i utgangspunktet gratis i Bergen kommune, de vi reiser til utenfor må dekke reise kostnader. Vi har nettside på facebook og er på twitter som er aktive og hvor våre medlemmer kan kontakte oss og hvor boligpolitiske spørsmål debatteres.

Vi er gode på alle spørsmål, alt fra oppsigelser, utkastelser, depositum, strøm krav fra utleier, feil og mangler og oppsigelestid. Vi forsøker å finne gode og rettferdige løsninger på oppståtte leietvister og vi er gode på saks forberedelser og logistikk.

Dess tidligere leieboere kontakter oss og betaler medlemskap, dess fortere får en hjelp og dyktig bistand. Jo lengre en drøyer og venter, dess mer utfordrende blir det å få løst spørmålene som kan komplisere forholdet mellom leier og utleier.

Hva er Leieboerforeningen i Norge gode på?

Vi har 10 aktive i  foreningen som bidrar til å hjelpe leieboerne i enkeltsaker, der vi hjelper med å sette opp brev til utleier for leier og gir råd og veiledning i alle situasjoner for dette er vi gode på og har bred og god erfaring. Vi har språkkompetanse i engelsk, spansk, fransk og nordiske språk og god tilknytting og språk hjelp til arabiske språk også. Vi reiser på husmøter hos medlemmene og på befaring for å få god innsikt og bidra på en bedre måte, dette da i Hordaland fylke og i noen grad nabofylkene. Vi er gode, dyktige og har lang erfaring ved å bidra i husleiesaker, spørsmål, brev oppsetting og fylle ut skjema av ulik art for å hjelpe leieboere.

Har dere advokater tilknyttet foreningen?

Ja, vi har et samarbeid med advokatene Kjærevik & Co. Vi ønsker fotrinnsvis å unngå at våre medlemmer blir utsatt for kostbare rettsaker og anvender da Husleietvisteutvalget som er en rimelig tvisteløsning for leieboere. Vår advokat der er Stian Smidesang.

Når trenger jeg advokat i min sak?

10% av våre saker havner på advokatkontoret, mens de resterende tvistene vi ikke klarer å finne en løsning under saksbehandlingen hos oss går til Husleietvisteutvalget. I fylker og byer hvor det ikke er Husleietvisteutvalg blir sakene ført overfor forliksrådene og da mer med advokat. Vi er løsningsorienterte og ønsker at leieboer fra sin side får den rimeligste hjelpen på en faglig god måte, uten fare for store kostnader. Om saken er av en slik art at det er en advokatsak, må leieboere i dette landet ha en rettshjelpsdekning.

Krav på frirettshjelp gjelder da i de fleste tilfeller der det foreligger en oppsigelse tvist mellom partene eller utkastelse der det ikke leier ikke ligger etter med husleie krav. Husleiekrav som er omtvistet vil en nok få frirettshjelp i denne type saker. Har leier en innboforsikring så vil det dekke advokat omkostninger, men her foreligger der også noe svake vilkår fra forsikringsbransjen. Leieboerforeningen Bergen har en god avtale med våre advokater som gir en rimelig ordning overfor disse forsikringskravene. De fleste sakene hos oss blir løst før tvisteordninger må taes i bruk, men siden Husleietvisteutvalget er en rimelig lavterskel løsning går endel saker der. Det koster et rettsgebyr i egenandel ved saker til Husleietvisteutvalget som er på kr 210.- og den parten som vinner frem med saken bli pålagt å dekke omkostningene.

Jeg har oppdaget feil og mangler i boligen. Hva gjør jeg da?

Når du oppdager feil og mangler som du ikke visste om eller har oppdaget før, er det viktig å melde deg inn Leieboerforeningen Bergen. Ta bilder og noter ned alle forhold rundt manglene, send oss mail til post@leieboerportalen.no. Send alltid skriftlig reklamasjon til utleier om boligen har vesentlige mangler. Om manglene er graverende og ødeleggende for boligen som vannlekkasjer der vann flyter rundt inn i boligen, meld fra til utleier omgående og forsøk å finn stoppe kranen for vanntilførsel til boligen og steng den. Både leier og utleier skal gjøre alt for å ta vare på utleieboligen ved å forhindre at større skader oppstår som krever rask handling. Gjør alle henvendelser til utleier skriftlig, da har du dokumentasjon.

Oppsigelse fra utleier.

Ta kontakt med oss pr telefon 55316500.

Vi hjelper deg i denne type saker for oppsigelsesvernet for leier står sterkt, fordi det er en rekke krav til en oppsigelse fra utleier som må følge en oppsigelse og i de fleste tilfeller har leier frirettshjelp.

Jeg sliter med leieforhøyelser og høy husleie og klarer snart ikke å betale for meg, hva gjør jeg da?

Vi kan hjelpe alle som sliter med høye leier for der finnes gode velferdsordninger som kan bidra til at leieboere får hjelp, her er det viktig at en ligger i forkant og ikke drøyer med å kontakte oss. Det er ingen god løsning at leier av bolig ligger på etterskudd med husleien eller havner opp i en tvangafravikelse situasjon pga inntekten ikke strekker til lengre. Vi er gode på økonomisk rådgiving og prioriteringer, samt hjelp til å fylle ut søknader om bostøtte og sosialhjelp til husleie.  

 

Leieboerforeningen i Norge 2018.

 


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Copyright ©2004 Leieboerforeningen Bergen